Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HOME ACADEMY PUBLISHERS B.V.

Artikel 1           Algemeen
a. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Home Academy Publishers B.V. (hierna Home Academy Publishers) gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens via onze website home-academy.nl te raadplegen.

 

Artikel 2           Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Home Academy Publishers opdracht heeft gegeven tot de levering van producten, diensten of het verrichten van werkzaamheden.

 

Artikel 3           Prijs & betaling
a.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
b. Voor iedere bestelling van fysieke producten zullen kosten voor handling en verzending in rekening worden gebracht.
c. De prijzen van goederen en diensten die op de website van Home Academy Publishers zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
d. Betaling op de website van Home Academy Publishers kan geschieden per internetbankieren (Ideal) en creditcard. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Home Academy Publishers.
e. Betaling van overige bestellingen kan ook geschieden op basis van een factuur.
f. Tenzij anders is overeengekomen, dient koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na levering op de door Home Academy Publishers aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 15 dagen is de koper van rechtswege jegens Home Academy Publishers in gebreke.
g. Home Academy Publishers heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.
h. Indien Home Academy Publishers, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 euro aan administratiekosten verschuldigd.
i. Indien Home Academy Publishers haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Home Academy Publishers.
j. Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.

 

 Artikel 4.         Levering
a. De door Home Academy Publishers opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
b. Levering van fysieke producten vindt plaats in alle landen ter wereld waar een de post op een fatsoenlijke wijze bezorgd wordt.
c. Levering van downloads vindt online plaats, direct na betaling. De downloads worden beschikbaar gesteld in de account van de koper op de website van Home Academy Publishers.
d. De levering van de fysieke producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

 

Artikel 5.          Home Academy Club
a. De levering van de dienst ‘Home Academy Club’ vindt plaats op basis van een abonnement.
b. De dienst wordt maandelijkse automatisch verlengd en is elke maand opzegbaar.
c. De betaling van de dienst geschiedt per internetbankieren en creditcard. Herhaalbetalingen worden van het opgegeven rekeningnummer dan wel creditcard nummer maandelijks automatisch afgeschreven.
d. In geval van misbruik, behoudt Home Academy Publishers zich het recht de dienst voor de koper af te sluiten.

 

Artikel 6.          Reclames en aansprakelijkheid
a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Home Academy Publishers daarvan binnen acht (8) dagen per e-mail dan wel schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Home Academy Publishers de keuze de betreffende producten op kosten van Home Academy Publishers tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan Home Academy Publishers te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en voorzien van de oorspronkelijke transparant plastic verpakking. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

 

Artikel 7.          Eigendomsvoorbehoud

De door Home Academy Publishers geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Home Academy Publishers volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

 

Artikel 8.          Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Home Academy Publishers geleverde producten en diensten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Home Academy Publishers garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 9.          Communicatie
Voor verkeerde danwel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Home Academy Publishers, dan wel tussen Home Academy Publishers en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Home Academy Publishers, is Home Academy Publishers niet aansprakelijk.

 

Artikel 10.        Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Home Academy Publishers ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Home Academy Publishers gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 11.        Diversen
a. Wanneer door Home Academy Publishers gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Home Academy Publishers deze voorwaarden soepel toepast.
b. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Home Academy Publishers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Home Academy Publishers vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
c. Home Academy Publishers is bevoegd om bij uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12.        Algemene juridische bepalingen
Op overeenkomsten gesloten tussen Home Academy Publishers en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.